Geschiedenis

LEES hier alles over KARICK !

Deze website zal toegankelijk blijven tot 2024, dus je hebt nog even de tijd.

De geschiedenis van Karick.

 

Karick Jeugdklub VZW werd opgericht op 12 september 1972 in Hove (oprichters: de heren Anthony Aussems – Robert Opdebeeck- Frans Peeters – Guy Van Nuijs & Frans Van Severen). Op 14 april 1979 werd Karickafé VZW in Hove opgericht (oprichters: de heren Anthony Aussems-Marc Celis – Philippe Sanders – Guy Van Nuijs & Serge van Nuijs) en op 19 september 1991 Pauwhoeve VZW in Kontich (oprichters: de heren Guy Nelis – Guy Plaquet - Wim Ploegaerts – Serge van Nuijs & Dirk Vandenbempt).

 

Daarnaast zijn -in het zog van de werking van de Jeugdklub- in de loop van de jaren twee bijkomende activiteiten opgestart, namelijk “Karick Antiek” en “Karick Jong Antiek”. Hun activiteiten staan overigens los van de werking van de huidige ontbonden VZW. Deze beide organisaties hebben mede tot doelstelling enkele malen per jaar activiteiten te organiseren voor mensen die zich op de één of andere wijze nog nauw bij Karick betrokken voelen. Deze spin-offs blijven overigens bestaan en hun activiteiten organiseren.

 

Het statutaire doel van de vereniging was om –wars van enig winstoogmerk- jongeren vanaf 17 jaar een plaats te geven waar ze elkaar konden ontmoeten in een gezellige sfeer. Deze doelstelling is in de loop van het gehele bestaan van de vereniging ongewijzigd.

 

De vereniging had tot 1981 haar lokalen in Hove aan de Diepestraat. In 1981 konden in Kontich de huidige lokalen aan de Pauwhoevestraat gehuurd worden: na een ingrijpende verbouwing werd Karick op 5 september 1981 heropend. De vereniging heeft 10 jaar haar activiteiten in Hove uitgeoefend en 30 jaar in Kontich.

 

Door alle jaren van zijn bestaan heen heeft de vereniging voor haar werking steeds uitsluitend gesteund op onbetaalde vrijwilligerswerking, zowel door medewerkers als bestuur, zonder daarbij beroep hoeven te doen op een permanent verantwoordelijke.

 

Om de vele functies in de vereniging te kunnen uitvoeren, was er jaarlijks een door de algemene kernledenvergadering gekozen raad van bestuur van 5 personen, een dagelijks bestuur in grootteorde variërend tussen 5 en 12 personen en een vaste medewerkersgroep van 40 tot 100 personen.

In de loop van die veertig jaar hebben bijna duizend verschillende –toen jonge- mensen zich ingezet als medewerker en is het geheel in goede banen geleid door circa honderdvijftig eveneens jonge mensen, die deel hebben uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur, de Dagelijkse Werking of de Raad van Bestuur. Toezicht op de financiële gang van zaken geschiedde door een professionele en goed functionerende kascommissie, waarin leden zetelden van de kernledenvergadering, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Door deze strakke organisatie heeft Karick in de loop van die jaren niet alleen haar statutaire doel meer dan bereikt, maar heeft het ook veel jongeren de gelegenheid geboden om –voorafgaand aan hun stappen in de werkelijke “werk”-wereld- de nodige ervaring op te doen door zich te kunnen ontplooien binnen één of andere functie binnen de werking van de vereniging. Aangezien steeds geld gereserveerd werd voor verbouwingen en mogelijke aankoop van de lokalen, is de vereffening met een batig saldo afgesloten.

 

In de piekdagen van de vereniging waren circa 5.000 jongeren jaarlijks lid van de vereniging en bezochten zo’n 300 tot 500 jongeren elke zaterdag de lokalen van de jeugdklub voor de wekelijkse dansinstuif. Er waren overigens ook meerdere openingsavonden gedurende de week. Daarnaast werd op regelmatige basis voor de leden een veelheid aan culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, waarvan verschillende activiteiten legendarisch geworden zijn. In de loop van die 40 jaar zijn circa 100.000 personen lid geweest van de vereniging. De meeste van deze jongeren waren afkomstig uit de randgemeenten ten zuiden van Antwerpen. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was circa 21 jaar.

 

Gedurende vele jaren ontvingen de leden ook –vaak met wat onregelmatige frequentie- het tijdschrift “Karickatuur” terwijl de medewerkers met een eigen tijdschrift “Karick-In-Team” op de hoogte gehouden werden. Deze tijdschriften werden in eigen beheer opgesteld, vervaardigd en verspreid.

 

Veiligheid bij en na het uitgaan is steeds een belangrijke bekommernis bij de verantwoordelijken geweest. In het kader van preventie van weekendongevallen heeft de Jeugdklub vanaf 1990 op eigen initiatief en geheel gefinancierd met eigen middelen een speciale buslijn laten inleggen, de JK-bus. Dit initiatief is daarna via bemiddeling door toenmalig Minister Sauwens naar aanleiding van een door de Jeugdklub georganiseerde persconferentie in 1991 overgenomen door de Lijn. Het door Karick ontplooide initiatief heeft mede aan de basis gelegen van de daarna door de Lijn uitgebate nachtbussen.

 

De lokalen waren gevestigd in een monumentale schuur en koetshuis met een rijk verleden, dat –met instandhouding van het originele karakter van de gebouwen- in eigen beheer en met eigen middelen voortdurend aangepast werd aan de veiligheidseisen en noden van de tijd. De meeste van deze (her)verbouwingen in de lokalen werden in eigen beheer uitgevoerd en met eigen middelen gefinancierd.

 

De vereniging heeft steeds gestreefd naar volstrekte onafhankelijkheid en het financiële beleid was daar ook op gericht. Hoewel de vereniging aan alle formele erkenningsvereisten als jeugdklub voldeed, is pas enkele jaren geleden ook daadwerkelijk erkenning aangevraagd en verkregen.

 

Aangezien de raad van bestuur zich steeds bewust is geweest van de onvermijdelijke overlast die de uitbating van een jeugdklub met zich meebrengt, is altijd gestreefd naar een goede verstandhouding met rechtstreekse omwonenden en met lokale besturen. Ook met Politiediensten, Brandweer en overige diensten werden nauwe contacten onderhouden, hetgeen kaderde in de voortdurende bezorgdheid om veiligheid.

 

Hoewel de vereniging net zoals andere clubs die drijven op vrijwilligerswerking door de jaren heen vele golfbewegingen in populariteit heeft meegemaakt, is sinds het begin van de eeuwwisseling een blijvende en onomkeerbare vermindering van de ledenpopulatie en van het aantal van wekelijkse bezoekers vastgesteld, ondanks veelvuldig herhaalde en creatieve pogingen om deze situatie te herstellen. Zelfs het uiteindelijk samengaan met de jongerenorganisatie Lintfabriek uit Kontich in 2010 heeft deze tendens niet meer kunnen omkeren.

 

In oktober 2011 heeft de ledenvergadering beslist om de vereniging vrijwillig te vereffenen, met aanstelling van de heren Eddy Bruggeman, Mark De Cock en Serge van Nuijs als leden van het College van Vereffenaars.

 

In september 2012 is door het College van Vereffenaars een grootse 2-daagse slotactiviteit opgezet waarin oud-leden de kans werd gegeven op waardige afscheid te nemen van “hun” club. De activiteiten bestonden uit een receptie voor oud-medewerkers en genodigden, een informeel praatcafé en een klassieke dansavond. De voorbereiding van deze activiteiten geschiedde door werkgroepen waarin oud-bestuursleden zetelden. Deze activiteiten zijn bezocht door meer dan 100 oud-medewerkers, meer dan 500 oud-leden en was bijzonder succesvol.

 

Voor de ereleden/oud-bestuursleden is in oktober 2012 een brunch georganiseerd die door circa 100 personen werd bijgewoond. Op deze wijze heeft de vereniging de personen bedankt die met hun onverdroten en jarenlange inspanningen de vereniging hebben gemaakt tot het succes dat ze altijd geweest is.

 

Tijdens de periode 2012/2013 hebben de Vereffenaars samen met een vijftigtal oud-medewerkers de lokalen weer gereed gemaakt om deze te kunnen overdragen aan de verhuurder. De roerende inventaris van de vereniging werd via een online veiling te gelde gemaakt.

 

Op de algemene vergadering in juni 2013 is het voorstel van de Vereffenaars goedgekeurd om de website van de vereniging tot minstens 2023 in stand te houden. Belangrijke functie daarvan is om de herinnering aan Karick in stand te houden, o.m. door de terbeschikkingstelling van een digitaal fotoarchief. Naast vele duizenden digitale foto’s waarover de vereniging beschikt, wordt het klassieke fotoarchief (1972-2005) momenteel door enkele vrijwilligers gedigitaliseerd, waarbij dit ook ter beschikking op de website zal komen.

 

Het integrale verenigingsarchief zelf is inmiddels ter beschikking gesteld aan de Heemkundige Kring te Kontich.

 

Op de onderscheiden ontbindingsvergaderingen van de onderscheiden verenigingen in 2013 zijn –op voorstel van een tiental kernleden- ook de organisaties aangeduid die in aanmerking zouden komen als rechthebbende tot het resterend actief van de vereffende vereniging. Tevens zijn daarbij de beslissingen genomen om te bepalen welke bedragen aan welke organisaties zullen worden uitgekeerd. Het College van Vereffenaars van Karick Jeugdklub VZW werd belast met de uitvoering.

 

Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)

(c) 1972-2014