Tekstvak: KARICK JEUGDKLUB VZW
Tekstvak: Deze website blijft in de lucht tot 2024 …
Je hebt nog even tijd om het te bekijken. 
Tekstvak: Karick Jeugdklub VZW (inmiddels ontbonden)
(c) 1972-2023

Ontbinding en vereffening der vereniging

 

Hoewel de vereniging net zoals andere clubs die drijven op vrijwilligerswerking door de jaren heen vele golfbewegingen in populariteit heeft meegemaakt, is sinds het begin van de eeuwwisseling een blijvende en onomkeerbare vermindering van de ledenpopulatie en van het aantal van wekelijkse bezoekers vastgesteld, ondanks veelvuldig herhaalde en creatieve pogingen om deze situatie te herstellen. Zelfs het uiteindelijk samengaan met de jongerenorganisatie Lintfabriek uit Kontich in 2010 heeft deze tendens niet meer kunnen omkeren.

 

In oktober 2011 heeft de ledenvergadering beslist om de vereniging vrijwillig te vereffenen, met aanstelling van de heren Eddy Bruggeman, Marc De Cock en Serge van Nuijs als leden van het College van Vereffenaars.

 

In september 2012 is door het College van Vereffenaars een grootse 2 - daagse slotactiviteit opgezet waarin oud - leden de kans werd gegeven op waardige afscheid te nemen van “hun” club. De activiteiten bestonden uit een receptie voor oud - medewerkers en genodigden, een informeel praatcafé en een klassieke dansavond. De voorbereiding van deze activiteiten geschiedde door werkgroepen waar oud - bestuursleden aan deelnamen. Deze activiteiten zijn bezocht door meer dan 100 oud - medewerkers, meer dan 500 oud - leden en was bijzonder succesvol.

 

Voor de ereleden/oud - bestuursleden is in oktober 2012 een brunch georganiseerd die door circa 100 personen werd bijgewoond. Op deze wijze heeft de vereniging de personen bedankt die met hun onverdroten en jarenlange inspanningen de vereniging hebben gemaakt tot het succes dat ze altijd geweest is.

 

Tijdens de periode 2012/2013 hebben de Vereffenaars samen met een vijftigtal oud - medewerkers de lokalen weer gereed gemaakt om deze te kunnen overdragen aan de verhuurder. De roerende inventaris van de vereniging werd via een online veiling te gelde gemaakt.

 

Op de algemene vergadering in juni 2013 is het voorstel van de Vereffenaars goedgekeurd om de website van de vereniging tot minstens 2024 in stand te houden. Belangrijke functie daarvan is om de herinnering aan Karick in stand te houden, o.m. door de terbeschikkingstelling van een digitaal fotoarchief. Naast vele duizenden digitale foto’s waarover de vereniging beschikt, is het klassieke fotoarchief (1972 - 2005) door enkele vrijwilligers gedigitaliseerd.

 

Het integrale verenigingsarchief zelf is inmiddels ter beschikking gesteld aan de Heemkundige Kring te Kontich.

 

Op de ontbindingsvergaderingen van de onderscheiden verenigingen in 2013 zijn –op voorstel van een tiental kernleden -  ook de organisaties aangeduid die in aanmerking zouden komen als rechthebbende tot het resterend batig saldo van de vereffende vereniging. Tevens zijn daarbij de beslissingen genomen om te bepalen welke bedragen aan welke organisaties zullen worden uitgekeerd. Het College van Vereffenaars van Karick Jeugdklub VZW werd belast met de uitvoering. In maart 2014 werd tijdens een drukbezochte activiteit aan 15 non-profit organisaties een bedrag van bijna € 130.000 uitgekeerd. In december 2023 is het restant van het batig saldo van bijna € 6.500 uitgekeerd.

…ooo…

De geschiedenis van Karick (4)

Tekstvak: FORMULIEREN
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten?
Van adres of van e-mail gewijzigd?
Om je IN- of net UIT te schrijven voor de mailinglijst: klik hier.